My First De Beers珠寶系列

My first de beers diamond jewellery
My first de beers diamond jewellery

My First De Beers

My First De Beers 系列將經典簡約與現代風格相配合,沿用 De Beers 的經典珠寶款式,以纖巧的設計風格重新演繹。我們的鑽石均遵循道德章程的方式採購,並由專家以人手工臻選,確保每一顆鑽石均能綻放耀眼光芒。
37 個結果
 • Classic

  Original price
  HK$37,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  HK$38,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  HK$44,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  HK$29,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$18,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$10,000
 • 新品上市
  Classic

  Original price
  HK$6,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$17,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$38,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  HK$26,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$34,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$42,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$18,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$26,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$23,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$24,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$34,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$42,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$44,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$26,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$18,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$17,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$30,500
 • Classic

  Original price
  HK$25,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$23,500
 • Classic

  Original price
  HK$22,500
 • My First De Beers

  Original price
  HK$25,000
 • My First De Beers

  Original price
  HK$23,000